โรงพยาบาลเสริมงาม
::: Sermngam Hospital :::::: สามารถลงนามผ่านทางเว็บไซต์ของ สวทช. :::